{"result":"fail", "msg":"Oops! Ha hagut un error(001)"}
Contacte
Logos grup SAS
Nom
email
Tema
Missatge
Primària
 • Stacks Image 1217
 • Stacks Image 1218
 • Stacks Image 1219
 • Stacks Image 1220
 • Stacks Image 27408
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Dels 6 als 11 anys ens trobem davant una etapa de consolidació dels ciments establerts en l’etapa d’educació infantil i, alhora de construcció d’una estructura ferma i sòlida que permeti ser desenvolupada en etapes posteriors.

El domini del llenguatge, el control del propi cos i la capacitat d’escoltar seran les eines clau per a l’aprenentatge a tots els nivells en educació primària.

El seguiment individualitzat dels nostres alumnes ens permetrà detectar qualsevol problema que es pugui generar i actuar de manera immediata.

METODOLOGIA
La nostra metodologia és plenament activa i pretén potenciar al màxim totes les intel·ligències presents en els nostres alumnes. Per això introduïm el treball per projectes, l’educació emocional i l’educació física en tots els aprenentatges. Alhora, introduïm al nostre currículum aprenentatges complementaris que, des de el nostre punt de vista, son necessaris per a la formació integral dels alumnes.

 • Treball en projectes
Utilitzem aquesta metodologia en l’assignatura de Coneixement del Medi de manera íntegra, i en les altres matèries està present en una part del temari de cada trimestre. És clau per a l’aprenentatge de les habilitats necessàries que permetrà als nostres alumnes assolir els objectius acadèmics que es proposin.

 • Estimula la curiositat i la investigació.
  • Aprenen a buscar i a elaborar la informació.
  • Es potencia el treball en equip, fomentant la convivència, la tolerància i l’assertivitat, valors claus en el món que ens envolta.

 • Es treballa l’organizació.
  • Es posen en pràctica les habilitats comunicatives en totes les llengües.

Educació emocional
Un equilibri emocional i una educació en valores continua fa dels nostres fills persones de be, capaces de comprendre als demés i a la societat que els envolta, adquirint una seguretat en si mateixos que els permetrà una realització personal complerta.

 • Es realitza una assemblea cada mes on es treballen els valors del diàleg, el pacte i el consens.
  • Es treballa el valor de la responsabilitat a través dels càrrecs de classe i de les comissions.
  • Es fomenta la solidaritat a través d’accions humanitàries en las que participa tota la Escola de manera molt activa a través del GOE (grup d’estudiants pertanyents a diversos cursos de secundària que té como a objectiu promoure aquest tipus d’accions)

 • Es realitza una assemblea cada mes on es treballen els valors del diàleg, el pacte i el consens.
  • Es treballa el valor de la responsabilitat a través dels càrrecs de classe i de les comissions.
  • Es fomenta la solidaritat a través d’accions humanitàries en las que participa tota la Escola de manera molt activa a través del GOE (grup d’estudiants pertanyents a diversos cursos de secundària que té como a objectiu promoure aquest tipus d’accions)

 • Moviment lligat a l’aprenentatge
La incorporació de l’educació física en l’aprenentatge de totes les matèries té com a principals objectius l’ajut en la concentració i l’aprenentatge, el foment de la motivació, el treball corporatiu, i la potenciació de les diferents intel·ligències en els alumnes.

 • Des del punt de vista fisiològic, amb la realització d’una activitat aeròbica es produeix un augment de la concentració de noradrenalina y de dopamina, que son els neurotransmissors responsables de la concentració i de l’aprenentatge.
  • Quan una activitat se realitza en un espai exterior, el cervell s’oxigena millor i per tant, pot treballar sense estrés.
  • Mitjançant l’aplicació de jocs dinàmics per a l’aprenentatge de determinats conceptes, els nostres alumnes estan més motivats i per tant, els adquireixen de manera més ràpida i més permanent.

 • Moltes dinàmiques es realitzen en equip, pel que fomentem també el treball corporatiu, en el que tots els alumnes posen en funcionament totes les seves habilitats intel·lectuals i motores al servei de l’equip, esdevenint una peça clau en el mateix. Això també provoca un augment de l’autoestima que repercutirà positivament en el rendiment escolar i en la formació personal.
  • Mitjançant aquest sistema, potenciem totes les intel·ligències presents en cada individu. Tots els nostre alumnes tenen l’oportunitat de destacar d’una manera o altre en cada matèria, pel que la seva motivació i la seva autoestima es mantenen sempre en el nivell més alt.

 • Tallers
La formació que oferim als alumnes té una clara vocació holística, per això considerem que l’estructura curricular a la que ens veiem sotmesos té alguns buits que és necessari complementar. Els alumnes d’educació primària fan una sèrie d’assignatures a las que a talleres que pretenen suplir aquests buits. Alguns d’ells són:

 • Escacs
  • Informàtica
  • Contes per a pensar
  • Cant coral
  • Teatre musical
  • Club de lectura

IDIOMES
Trilingüisme
Després de la immersió en llengua anglesa de l’etapa infantil, en educació primària, la llengua castellana i catalana comencen a tenir més rellevància com a llengües vehiculars en les diferents assignatures, de tota manera, la llengua anglesa continua sent la que està més present en el currículum dels alumnes.

Apareixen les assignatures d’Anglès, Castellà i Català pròpiament, on s’aborda el coneixement de la llengua des d’un punt de vista més profund en si mateix, apareixent els conceptes de gramàtica, comprensió lectora, expressió escrita, etc.

4ª lengua
A partir de 1r de primària, els alumnes han d’escollir una 4ª llengua, que serà tractada como a llengua estrangera, tant a nivell curricular com a nivell conceptual. Les opcions que oferim en l’actualitat són les següents:

 • Alemany
  • Francès
  • Chinès mandarí

Exàmens externs
Oferim als alumnes la possibilitat de presentar-se als diferents exàmens oficials que es convoquen per a les diferents llengües, amb la intenció de certificar el nivell de coneixement de la llengua que van adquirint:

 • Exàmens de Cambridge: Convocats per l’ Institut Britànic. A 5è de primària el KET (correspon al nivell A1) i en 6è el PET (correspon al nivell A2)
  • Goethe-Zertiikat: Convocados per l’ Instituto Goethe. A 6è de primària fan el Fit1 (corresponent al nivell A1)
  • DELF: Convocats per l’Institut Francès. A 6è de primària fan el DELF1 (corresponent al nivell A1)
  • Exàmens YCT: Convocats per l’ Institut Confucio. A 5è de primària fan el YCT1 i a 6è el YCT2 (corresponent al nivell A1)

Distribució d'idiomes per assignatures
show
Assignatura
Idioma
show
Llengua i literatura Catalana

Català

show
Llengua i literatura Castellana

Castellà

show
Llengua i literatura anglesa

Anglès

show
Matemàtiques

Castellà

show
Medi

Anglès

show
Writing

Anglès

show
Educació Física

Català

show
Música

Castellà

show
Educació plàstica i visual

Anglès

show
Quarta Llengua

Francès/Alemány/chinès

show
Ética

Català

show
Redacció

Català

show
Club de lectura/coral/piscina

Anglès/Castellà/Català

show
Cant Coral

Anglès

show
Informàtica

Anglès

show
Contes per pensar

Castellà

show
Teatre

Anglès

show
Escacs

Anglès

show
Comprensió lectora

Anglès

show
Tutoria

Català/Castellà/Anglès


Contacte i xarxes socials

Certificacions

Certificat ISO
Escola Verda
Certificat IQnet
Ronda 8 de Març   178-180
Montgat 08390
T:
935556717
Fax: 935552298
E-mail: laie@escolessas.com